Fundacja PIANOFORTE

„Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów”

Richard Wagner

Fundacja została powołana dla realizacji następujących celów:

 • Promocja i upowszechnianie muzyki ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnej oraz wykonawstwa historycznego;
 • Promocja i wspieranie artystów muzyków, a w szczególności muzyków specjalizujących się w wykonawstwie historycznym;
 • Działalność naukowa, oświatowo-edukacyjna i kulturalna w dziedzinie muzyki.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 • Organizowanie i popularyzację przedsięwzięć artystycznych promujących muzykę, a w szczególności muzykę dawną oraz historycznie poinformowane praktyki wykonawcze przy udziale artystów polskich i zagranicznych;
 • Organizowanie sympozjów, konferencji, seminariów, konkursów i innych podobnych przedsięwzięć promujących artystów muzyków;
 • Udział w sympozjach, konferencjach, seminariach, konkursach, i innych podobnych przedsięwzięciach promujących artystów muzyków;
 • Organizowanie koncertów oraz innych wydarzeń artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem wykonawstwa historycznie poinformowanego;
 • Finansowanie koncertów oraz innych wydarzeń artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem wykonawstwa historycznie poinformowanego;
 • Działalność wydawniczą w zakresie celów fundacji;
 • Dokonywanie nagrań fonograficznych i filmów;
 • Finansowanie nagrań fonograficznych i filmów;
 • Pomoc w finansowaniu zakupów instrumentów;
 • Finansowanie stypendiów w kraju i zagranicą oraz nagród dla osób objętych działaniem fundacji;
 • Udzielanie grantów i dotacji dla artystów muzyków;
 • Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządami pozarządowymi w zakresie realizacji celów fundacji;
 • Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz osobami fizycznymi, wykazującymi zainteresowanie wspieraniem fundacji;
 • Zamawianie utworów muzycznych u kompozytorów;
 • Dokonywanie prawykonań utworów muzycznych;
 • Dokonywanie i finansowanie badań historycznych, muzykologicznych i paleograficznych;
 • Finansowanie badań historycznych, muzykologicznych i paleograficznych.