Obowiązek informacyjny Polityka prywatności

FUNDACJA PIANOFORTE

zgodnie z RODO-Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 r.
informujemy, że

Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Pianoforte z siedzibą przy ul. Obozowej 41A/6, 30-383 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000489032, tel. 12 2685122.


Cel oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • przygotowania i przedstawienia ofert,
 • zawierania umów jak również wywiązywania się z już zawartych umów handlowych, w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz gospodarczą,
 • kontaktowania się z Panią/Panem i zachowania relacji biznesowych na potrzeby prowadzonej działalności statutowej oraz gospodarczej,
 • niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie artykułów rozporządzenia RODO:art. 6 ust. 1 lit. a; art. 6 ust. 1 lit. b; art. 6 ust. 1 lit. c; art. 6 ust. 1 lit. f.


Zakres przetwarzania danych

W ramach wyżej wymienionych celów przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w następującym zakresie: imię i nazwisko, dane do kontaktu - adres a-mail, numer telefonu, dane niezbędne do celów księgowo-podatkowych oraz transakcji bankowych.


Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty:

 • upoważnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa;
 • banki, instytucje finansowe, towarzystwa ubezpieczeniowe;
 • poczta, firmy kurierskie, przewoźnicy;
 • podmioty wspierające nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, partnerzy handlowi,
 • podmiot obsługujący systemy informatyczne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw lub organizacji międzynarodowych znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.


Sposób przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Pianoforte w sposób papierowy i zautomatyzowany, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Art.6 ust.1 lit f rozporządzenia RODO. Z należytą starannością zapewniamy środki techniczne i organizacyjne dla prawidłowego i bezpiecznego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


Okres przechowywania Pana/Pani danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres aż do wycofania przez Panią/Pana zgody, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń oraz przez okres do którego jesteśmy zobowiązani dodatkowo na podstawie przepisów podatkowych i rachunkowych. Po zakończeniu okresu przechowywania Pani/Pana danych zostaną one zanonimizowane.


Realizacja praw osób, których dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu,

 • prawo do dostępu i sprostowania swoich danych oraz uzyskania kopii danych,
 • prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

W celu wykonania powyższych praw, należy przekazać właściwą informacje do Fundacji Pianoforte na adres mailowy: fundacja@pianoforte.org.pl lub telefonicznie, lub pisemnie na adres Fundacja Pianoforte, ul. Obozowa 41A/6, 30-383 Kraków.
W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Fundację Pianoforte narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


Wymóg podania Pani/Pana danych osobowych

Podanie danych osobowych wymaganych ustawowo jest obowiązkowe, natomiast podanie danych w celu zawarcia i realizacji umów jest dobrowolne niemniej jednak konieczne.


Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

Fundacja Pianoforte nie będzie stosowała wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji.