Regulamin konkursu fotograficznego

"Organizator"

Fundacja PIANOFORTE z siedzibą w Krakowie, ul. Obozowa 41A/6. Konkurs organizowany jest w ramach cyklu „Muzyka dawna i współczesna w krakowskich pałacach. Pianoforte u „Ciołka” i zatytułowany „Suita francuska kontra suita włoska - koncert, warsztaty muzyczne i otwarta próba generalna”.
Projekt dofinansowany jest ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, a jego operatorem jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych.

"Uczestnik"

Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zamieszkuje na terenie województwa małopolskiego i:

 • nie jest związana w jakikolwiek sposób z Organizatorem Konkursu,
 • nie zajmuje się profesjonalnie fotografiką, nie prowadzi działalności gospodarczej, w ramach której świadczyłaby usługi fotograficzne oraz nie świadczy ich również na podstawie jakiejkolwiek innej umowy prawnej, nie posiada wykształcenia wyższego w zakresie fotografiki.
 • w okresie od 04.07.2015 do 07.07.2015 włącznie zgłosi fotografie do Konkursu.

1. Czas trwania i miejsce konkursu:

 • Konkurs organizowany jest na terenie województwa małopolskiego.
 • Konkurs trwa w okresie od 04.07.2015 do 07.07.2015 włącznie.

2. Kategorie tematyczne konkursu:

Obowiązują trzy kategorie konkursowe, w których oceniane będą nadesłane prace: "koncert", "taniec" oraz "muzyk i jego instrument"

3. Warunki konkursu:

 • Prace należy przesyłać na konkurs@pianoforte.org.pl
 • Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną fotografię w jednej z wybranych kategorii
 • Do pracy należy załączyć następujące dane o Uczestniku:
  - tytuł fotografii wraz z kategorią, do której została zgłoszona
  - imie i nazwisko
  - adres zamieszkania (kod, miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania)
  - telefon kontaktowy
  - adres e-mail
  - data urodzenia
  Dane muszą być kompletne. Brak jakiegokolwiek elementu spowoduje nieuwzględnienie zgłoszonej pracy w Konkursie.
 • Przesłanie pracy wraz z danymi osobistymi jest równoznaczne z oświadczeniem, iż:
  - praca zgłoszona do Konkursu jest autorstwa Uczestnika i przysługują mu do niej wszelkie prawa autorskie.
  - Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie licencji, na czas nieokreślony, Fundacji Pianoforte do swoich zdjęć, które wykonał w ramach Konkursu, na następujących polach eksploatacji:
  - utrwalanie i zwielokrotnianie na dowolnych nośnikach techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz innymi znanymi technikami;
  - publiczne wystawianie, wyświetlanie i odtwarzanie;
  wprowadzanie do pamięci komputera i sieci Internet.
  - Uczestnik udziela także prawa do wyrażania zgody na korzystanie z praw zależnych do wyżej wymienionych zdjęć.
 • Uczestnik Konkursu, wysyłając fotografię do Konkursu oraz swoje dane, oświadcza tym samym, że akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie.
 • Do Konkursu zgłaszane mogą być fotografie wyłącznie w formacie JPG, a wielkość przesyłanego pliku nie może przekraczać 5 MB. Uczestnik nagrodzonej pracy na prośbę Organizatora zobowiązuje się przesłać fotografię w rozdzielczości pozwalającej na wydruk dobrej jakości (min. 2000 x 3000 pikseli).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, które nie spełniają warunków Konkursu.

4. Ocena fotografii konkursowych

 • Jury, powołane przez Organizatora w składzie Ilja van de Pavert, Katarzyna Pilipiuk Artur Łuczak i Anna Fydryk wyłoni laureatów Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu jury w trakcie trwania Konkursu.
 • Wyniki Konkursu podane zostaną do wiadomości w dniu 20 lipca 2015 roku.
 • Decyzje jury konkursowego są ostateczne.

5. Nagrody konkursowe

 • Nagrody przewidziane w konkursie to płyty z nagraniami muzycznymi głównie muzyki dawnej oraz szeroko pojętej muzyki klasycznej.
 • W każdej kategorii przewidziane są trzy nagrody płytowe (pierwsze, drugie, trzecie miejsce).
 • Laureaci powiadomieni zostaną o przyznanych nagrodach do 25.07.2015 roku.
 • Nagrody przekazane zostaną laureatom Konkursu do 30.07.2015 roku.

6. Odpowiedzialność Organizatora

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnione otrzymanie zdjęć i danych od Uczestnika z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności, jeśli treść zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich lub będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika, wymogów opisanych powyżej.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niemożności odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytuły rękojmi za wady nagród, ani nie udziela gwarancji ich jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać bezpośrednio do sprzedawcy nagrody.

7. Postanowienia końcowe

 • Regulamin niniejszy dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.pianoforte.org.pl.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Dane osobowe Uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
 • Organizator informuje, iż dane osobowe laureatów Konkursu (imię i nazwisko) zostaną opublikowane w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z przedsięwzięciem.
 • Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych przez niego zdjęć.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji zdjęć w swoich materiałach promocyjnych i informacyjnych. Uczestnik konkursu udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy Organizatorowi, a ten ma prawo udostępnić je do wykorzystania przez Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie oraz Fundację BIS.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz do niewyłonienia zwycięzcy.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.